Facebook Twitter Gplus RSS
Hausschwamm

Hausschwamm

a – Hausschwammbefall am
Reliquienschrein

b – Fruchtkörper vom echten
Hausschwamm

c – Befall einer Wandmalerei
durch den echten Hausschwamm

d – Myzelstränge an einem vom echten
Hausschwamm vollstädig
zerstörten Holzbalken

Literaturverzeichniss: Holzschädlinge von Hans-Peter Sutter