Facebook Twitter Gplus RSS
Pilzbefall

Pilzbefall

a, d – Myzel vom weißen
Porenschwamm

b, c – Fruchtkörper vom weißen
Porenschwamm

Literaturverzeichniss: Holzschädlinge von Hans-Peter Sutter